Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle İNŞAAT DOKTORU tarafından sunulan hizmetleri satın almak isteyen ALICI, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında İNŞAAT DOKTORU tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak İNŞAAT DOKTORU’na vermeyi kabul etmektedir. ALICI, online satış sırasında İNŞAAT DOKTORU’nabildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ALICI, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin İNŞAAT DOKTORU tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri İNŞAAT DOKTORU’nu derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde İNŞAAT DOKTORU’na herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

GENEL ŞARTLAR

18 yaşından küçük kişiler internet sitesi üzerinden hizmet satın alamaz. ALICI, bu Sözleşme’yi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu onaylamış olur. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından internet sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek satın alma talebine konu hizmetler, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce aşağıda sayılanlarla ilgili olarak internet sitesinin ilgili bölümlerindeki tüm genel ve/veya özel açıklamaları görerek ve inceleyerek doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini teyiden kabul eder.

– İnşaat Doktoru’nun iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

– Online satışa konu eğitim paketlerine ait temel özellikler, eğitim içerikleri, eğitim paketlerinin vergiler dahil fiyatı ve ödeme bilgileri,

– İnşaat Doktoru tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda İnşaat Doktoru’na verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, İnşaat Doktoru’nun kanuni hakları ve Tarafların haklarını kullanım usulleri,

– ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı hizmetler,

– ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

– ALICI’nın cayma hakkının bulunduğu durumlarda satış bedelinin iadesi,

CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1 maddesi (ğ) bendi gereğince, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler bakımından cayma hakkı kullanılamaz. Buna göre online eğitim içerikleri satın alındığı takdirde bu içerikler bakımından cayma hakkının kullanımı söz konusu olmayacaktır. Bunun dışında internet sitesi üzerinden satın alınan hizmetler/eğitimler için satın alma işleminin gerçekleştiği günden itibaren tüketici, alınan hizmet başlamadan 5 gün önceye kadar cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda ALICI tarafından ödenen ücret, ALICI hangi ödeme yöntemi ile ödeme yapmış ise aynı şekilde 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

Belirli bir kişi limitinin tamamlanması halinde verilecek olan eğitimlerde, belirlenen sayıya ulaşılamaması sebebiyle eğitimin iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından ödenen ücret, ALICI hangi ödeme yöntemi ile ödeme yapmış ise aynı şekilde 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

ÜCRETLER VE ÖDEME

ALICI tarafından satın alma işleminin başarıyla tamamlanması ve online satışa konu ürün/hizmet için İNŞAAT DOKTORU tarafından belirlenen ücretin, internet sitesi üzerinden kredi kartı ve diğer sanal ödeme seçenekleri kullanılarak ödenmesinden sonra, İNŞAAT DOKTORU satın alma işleminin tamamlandığına dair ALICI’nın e-posta adresine ve/veya cep telefonuna bir bildirim gönderecektir. Online eğitim içeriklerinin satın alınması halinde, eğitim modülüne erişim için gerekli bilgileri de söz konusu bildirim ile birlikteALICI’ya gönderilecektir.

ALICI, işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedelleri kredi kartı veya havale/EFT ile ödeyeceğini bilmektedir. ALICI, İNŞAAT DOKTORU internet sitesi üzerinden satın alma işlemi sırasında gerekli bilgileri doldurduktan sonra, kendisine ödeme yapmak üzere tercih etmesi için ödeme seçenekleri sunulacaktır. ALICI, bu ödeme seçeneklerinden kendisine uygun olanını tercih edecek ve işlemini tamamlayacaktır. ALICI; ödeme esnasında İNŞAAT DOKTORU sistemlerinin kabul etmediği kredi kartı veya ödeme yönetimi ile işlem yapamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İNŞAAT DOKTORU, insaatdoktoru.com internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Böyle bir durumda gerekli düzeltmeler yapılarak fazla ödemelerde iade politikası uyarınca ödenen fazla kısım ALICI’ya iade edilecektir. Eksik ödemelerde ise eksik kalan kısma ilişkin ödemenin yapılmaması halinde satın alma işlemi iptal edilerek, ödenen tutar ALICI’ya iade politikası uyarınca iade edilecektir.

ALICI, iş bu Sözleşme kapsamında beyan ettiği E-posta adresine, İNŞAAT DOKTORU tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesine muvafakat ettiğini beyan eder.

MÜCBİR SEBEP

İNŞAAT DOKTORU, kendi kontrolünde olmayan, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden (birlikte kısaca “Mücbir Sebep”) kaynaklanan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya İNŞAAT DOKTORU’nun, Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir. İNŞAAT DOKTORU, Mücbir Sebep’in gerçekleşmesi nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde, ALICI, siparişin iptal edilmesini veya ifa süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartına veya diğer sanal ödeme yöntemleri ile yapıldı ise iade kuralları çerçevesinde ödenecektir.

DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, Taraflar, Sözleşme’nin akdi ve/veya uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlık ve ihtilaflarda, Tarafların elektronik ve fiziki ortamda tutulan ticari defter ve kayıtları ile diğer bilgi ve belgelerinin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve Sözleşme’nin bu maddesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İHTİLAFLARIN HALLİ

Sözleşme’den doğan tüm ihtilafların hallinde, Sözleşme’nin tarafı Gerçek Kişi ALICI ise, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri; Sözleşme’nin tarafı Tüzel Kişi ALICI ise, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme, mesafeli satışlara ilişkin mevzuat gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir. ALICI, işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında üye olmak için gerekli bilgileri doldurarak ALICI sıfatıyla İNŞAAT DOKTORU tarafından internet sitesinde satışa arz edilen ürün/hizmetleri satın alma iradesini gösterdiğini, işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.